22 MHS Senior Showcase Highlights22 MHS Senior Showcase Rehearsal22 MHS Senior Showcase