23 MHS Girls Pom vs. SLE 9-1523 MHS Girls Pom vs. WL - HC 9-29