Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (1 of 202)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (2 of 202)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (3 of 202)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (4 of 202)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (5 of 202)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (6 of 202)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (7 of 202)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (8 of 202)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (9 of 202)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (10 of 202)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (11 of 202)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (12 of 202)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (13 of 202)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (14 of 202)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (15 of 202)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (16 of 202)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (17 of 202)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (18 of 202)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (19 of 202)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (20 of 202)