Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (1 of 536)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (2 of 536)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (3 of 536)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (4 of 536)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (5 of 536)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (6 of 536)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (7 of 536)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (8 of 536)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (9 of 536)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (10 of 536)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (11 of 536)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (12 of 536)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (13 of 536)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (14 of 536)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (15 of 536)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (16 of 536)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (17 of 536)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (18 of 536)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (27 of 536)Shane & Amanda Konkol - BW - TJP (28 of 536)